KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) projekts 21.06.201726.06.2017

Kandavas Mākslas un mūzikas skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu konkursā „ Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Iesniegtais projekts Mūzikas instrumenta iegāde AKORDEONA KLASEI” tika atbalstīts un saņēma finansējuma apstiprinājumu 1600,00 EUR apmērā.

  Projekta mērķis- uzlabot Kandavas Mākslas un mūzikas skolas materiāli tehnisko bāzi ( 80 basu akordeoni skolā ir 30-40 gadus veci).

Iegādātais akordeons „ Weltmeister Achat” (80 basu, melnā krāsā  34/80/II/5/3) pilnvērtīgāk nodrošinās mācību programmu: Akordeona spēle un Kolektīvā muzicēšana  īstenošanu. Skola ir ieguvusi instrumentu, kas nodrošinās iespēju kvalitatīvi  apgūt akordeona spēli jaunākajās klasēs. Izvēlētais modelis piemērots maza auguma bērniem, jo jāņem vērā audzēkņa fiziskie dotumi (auguma, stājas , roku īpatnības). 

        Kaut arī skaitliski akordeona klase ir neliela, skolā tā vienmēr ir jūtama: audzēkņi bieži muzicē dažādos pasākumos, rādot solistu sniegumu un ansambļu spēles māku.

   Kandavas MMS akordeonistu panākumi, piedaloties un  sadarbojoties ar citām mācību iestādēm novadā, reģionā, Latvijā, kā arī ārpus mūsu valsts robežām dara akordeonu atpazīstamu  kā daudzveidīgas mūzikas atskaņošanas instrumentu un redzamu dažādu ansambļu sastāvos. Atpazīstamība popularizē akordeonu kā instrumentu, un var sekmēt jaunu audzēkņu piesaisti profesionālās ievirzes  izglītībai.

  Projekta autore - Kandavas Mākslas un mūzikas skolas direktores p.i., akordeona spēles pedagogs Daiga  Zariņa.