KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Zīmēšana

img130.jpg1. - 7. klase

Zīmēšana ir pamatu pamats mākslas apgūšanai. Zīmēšana ir cieši saistīta ar matemātiku. Zīmējot, audzēkņi iemācās pamanīt, ieraudzīt, analizēt, izprast un attēlot lietu kārtību- formu, uzbūvi, apjomu, telpu, kā arī materialitāti.

Zīmēšanas nodarbībās audzēkņi:

Apgūst zīmēšanas pamatprincipus, izteiksmes līdzekļus, tehnikas, paņēmienus.

Attīsta audzēkņu uztveri, izzinot dabu, mākslu un kultūrvidi.

Iepazīst zīmējumu kā radošu ieceru izpausmes veidu.

Analizē darba procesu un rezultātus.

Izkopj “zīmēšanas stāju”, strādājot pie molberta.