KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Par skolu


KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA (turpmāk tekstā-Skola) ir Kandavas novada domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai Kandavas novadā. Skola ir akreditēta līdz 2020.gada 6. maijam.

SKOLAS MOTO: Izglītībai Kandavas Mākslas un mūzikas skolā jākalpo indivīda un sabiedrības interesēm arī tad, ja audzēkņa turpmākā profesija nav tieši saistīta ar mākslinieka vai mūziķa darbu.

2018./2019. mācību gadu skolā uzsāka 315 audzēkņi:

Mākslas nodaļā -112 audzēkņi, 8 pedagogi, 

Mūzikas nodaļā-93 audzēkņi, 11 pedagogi.

Interešu izglītībā- 110 adzēkņi

SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS: Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

GALVENIE UZDEVUMI:

  1. Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā un mūzikā.
  2. Sagatavot audzēkņus un radīt motivāciju turpināt izglītoties ar mākslu, mūziku un kultūru saistītās izglītības iestādēs.
  3. Sekmēt audzēkņu veidošanos par estētiski domājošu, radošu un atbildīgu personību, kas spēj radīt idejas, tās izteikt vizuāli un mūzikā, novērtēt un analizēt pašu un citu radīto, profesionāli orientēties mākslas pasaulē.
  4. Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā.
  5. Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību.

KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA PIEDĀVĀ:

  • Profesionālās ievirzes izglītības programmu VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA:

7 mācību gados audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, darbs materiālā, mākslas valodas pamati, datorgrafika, kokapstrādes pamati, papīra plastikas pamati, keramikas pamati, tekstila pamati, grafikas pamati. Sākot no 5. mācību gada audzēkņi apgūst kādu no izvēles priekšmetiem: keramika, kokapstrāde, grafika, maketēšana.

  • Profesionālās ievirzes izglītības programmu INSTRUMENTĀLĀ MŪZIKA:

Klavierspēle- apgūst 8 mācību gados

Vijoles spēle- apgūst 8 mācību gados

Akordeona spēle- apgūst 6 mācību gados

Pūšaminstrumentu spēle: Flautas spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle- apgūst 6 mācību gados.

Līdztekus savam izvēlētajam instrumentam audzēknis apgūst mūzikas valodas pamatus Mūzikas mācības un Solfedžo stundās, Mūzikas literatūru, kā arī klavierspēli- sākot ar otro mācību gadu. Katram audzēkņim jāapgūst arī kolektīvās muzicēšanas prasmes, atkarībā no izvēlētā instrumenta, spēlējot dažādos ansambļos, dziedot korī vai vokālajos ansambļos.

Uzstājoties koncertos, tiek veidota un attīstīta bērniem tik ļoti vajadzīgā skatuviskā prakse, kuru apgūstot, bērni pierod uzstāties auditorijas priekšā. Skolas programmu pamatā ir audzēkņu individuālā talanta spēju izkopšana un akadēmiskās mākslas un mūzikas pamatu apgūšana. Ar izstādēm un koncertiem Kandavas Mākslas un mūzikas skolai ir liela nozīme Kandavas novada kultūrvides veidošanā.

Skola piedāvā arī apgūt INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

Mākslas programma- MAZĀS KRĀSIŅAS 4 g.v. bērniem

Mākslas programma- KRĀSIŅAS 5-6 g.v. bērniem

Sagatavošanas grupa mākslā 7 g.v. bērniem

Sagatavošanas grupa mūzikā 7 g.v. bērniem

Pirmsskolas bērnu vokālā grupa 5-6 g.v.bērniem

Ģitāras spēle (bez vecuma ierobežojumiem).

Keramika pieaugušajiem

Kokapstrāde 12-15 g. v. bērniem