KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Kandavas novada sociālais dienests

Jelgavas iela 4a, Kandava, Kandavas novads, Latvija
 • (+317) 63182063
 • socdienests@kandava.lv
 • DirektorsInts Leitarts
 • GrāmatvedisAgris Peremežs
 • KasiereDz Āboliņa
  • (+371) 63182037
 • Aprūpes mājās nodaļas vadītājsEgīls Sudmalis
 • Informācijas un pabalstu nodaļas vadītājaElīna Dumpe
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece KandavāSanita Hoiere
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece KandavāZina DeičaDienas centrs : pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien 10:00-15:00
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece ZemītēElīna Ulmane-Dankere
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece VānēMudīte Ozola
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece ZantēLigita Feldmane
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece MatkulēRota Eižvertiņa
 • Ģimenes atbalsta nodaļas vadītājaGinta Freimane
 • Rehabilitācijas nodaļas vadītājaGunta Krecere
 • Rehabilitācijas nodaļas sociālā darbinieceSigita ĶevicaPēc pieraksta
 • Rehabilitācijas nodaļas ergoterapeitsI. Sproģepēc pieraksta
  • (+371) 63180987
 • Rehabilitācijas nodaļas fizioterapeitsA. Muceniecepēc pieraksta
  • (+371) 63180987
 • Rehabilitācijas nodaļas diabēta aprūpes kabineta vadītājaR. Līdakapēc pieraksta
  • (+371) 22016950
 • Rehabilitācijas nodaļas logopēdsA. Šteinbergapēc pieraksta
  • (+371) 63180987
 • Rehabilitācijas nodaļas montesori pedagogsS. Šenbergapēc pieraksta
  • (+371) 29422623
 • Medicīnas aprūpe mājās nodaļas vadītājaInita Pumpure
 • Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieksI. Karole
  • (+371) 26121655
 • Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieksE. Millere
  • (+371) 26121655
 • Zantes feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgsD. Eversone
  • (+371) 20221960
 • Cēres feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgsA. Lazdāne
  • (+371) 25630860
57.032887 22.790359

Kandavas novada sociālā dienesta iesniegumu veidlapas; skatīt šeit
         med. ped. komisijas iesniegums
          vispārējais iesniegums 
          rehabilitācijas iesniegums 
         iesniegums psihologam 

Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2018. gadam; skatīt šeit

Sociālā dienesta darbinieku PIEŅEMŠANAS LAIKI un KONTAKTINFORMĀCIJA šeit

Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) šeit

Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kandavas novada Sociālais dienests” (turpmāk Aģentūra) organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Kandavas novada iedzīvotājiem. Aģentūra ir Kandavas novada domes izveidota pārraudzībā esoša patstāvīga pašvaldības iestāde. Aģentūra tiek finansēta no Kandavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

Aģentūras mērķis ir veikt pašvaldības kompetencē esošo sociālo darbu, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus, izmaksāt sociālos pabalstus Kandavas novada iedzīvotājiem un apsaimniekot Aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu atbilstoši Aģentūras darbības plānošanas dokumentiem - vidējā termiņa darbības stratēģijai un darba plānam kārtējam gadam.

Aģentūras uzdevumi:
-veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
-sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
-novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
-noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
-sniegt sociālo palīdzību;
-veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
-informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
-sniegt ambulatoro un medicīnisko aprūpi.Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kandavas novada sociālais dienests