KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) projekts 21.06.201726.06.2017

Kandavas Mākslas un mūzikas skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu konkursā „ Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Iesniegtais projekts Mūzikas instrumenta iegāde AKORDEONA KLASEI” tika atbalstīts un saņēma finansējuma apstiprinājumu 1600,00 EUR apmērā.

  Projekta mērķis- uzlabot Kandavas Mākslas un mūzikas skolas materiāli tehnisko bāzi ( 80 basu akordeoni skolā ir 30-40 gadus veci).

Iegādātais akordeons „ Weltmeister Achat” (80 basu, melnā krāsā  34/80/II/5/3) pilnvērtīgāk nodrošinās mācību programmu: Akordeona spēle un Kolektīvā muzicēšana  īstenošanu. Skola ir ieguvusi instrumentu, kas nodrošinās iespēju kvalitatīvi  apgūt akordeona spēli jaunākajās klasēs. Izvēlētais modelis piemērots maza auguma bērniem, jo jāņem vērā audzēkņa fiziskie dotumi (auguma, stājas , roku īpatnības). 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Par skolu

KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA (turpmāk tekstā-Skola) ir Kandavas novada domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai Kandavas novadā. Skola ir akreditēta līdz 2020.gada 8. maijam.

SKOLAS MOTO: Izglītībai Kandavas Mākslas un mūzikas skolā jākalpo indivīda un sabiedrības interesēm arī tad, ja audzēkņa turpmākā profesija nav tieši saistīta ar mākslinieka vai mūziķa darbu.

2016./2017. mācību gadu skolā uzsāka 296 audzēkņi:

Mākslas nodaļā -172 audzēkņi, 8 pedagogi, 

Mūzikas nodaļā-124 audzēkņi, 12 pedagogi.

SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS: Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

GALVENIE UZDEVUMI:

  1. Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā un mūzikā.
  2. Sagatavot audzēkņus un radīt motivāciju turpināt izglītoties ar mākslu, mūziku un kultūru saistītās izglītības iestādēs.
  3. Sekmēt audzēkņu veidošanos par estētiski domājošu, radošu un atbildīgu personību, kas spēj radīt idejas, tās izteikt vizuāli un mūzikā, novērtēt un analizēt pašu un citu radīto, profesionāli orientēties mākslas pasaulē.
  4. Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā.
  5. Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību.
printēt Lasīt visu ziņu

Mākslas nodaļa

Mākslas nodaļa

printēt