KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Par skolu


KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA (turpmāk tekstā-Skola) ir Kandavas novada domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai Kandavas novadā. Skola ir akreditēta līdz 2020.gada 6. maijam.

SKOLAS MOTO: Izglītībai Kandavas Mākslas un mūzikas skolā jākalpo indivīda un sabiedrības interesēm arī tad, ja audzēkņa turpmākā profesija nav tieši saistīta ar mākslinieka vai mūziķa darbu.

2018./2019. mācību gadu skolā uzsāka 315 audzēkņi:

Mākslas nodaļā -112 audzēkņi, 8 pedagogi, 

Mūzikas nodaļā-93 audzēkņi, 11 pedagogi.

Interešu izglītībā- 110 adzēkņi

SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS: Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

GALVENIE UZDEVUMI:

  1. Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā un mūzikā.
  2. Sagatavot audzēkņus un radīt motivāciju turpināt izglītoties ar mākslu, mūziku un kultūru saistītās izglītības iestādēs.
  3. Sekmēt audzēkņu veidošanos par estētiski domājošu, radošu un atbildīgu personību, kas spēj radīt idejas, tās izteikt vizuāli un mūzikā, novērtēt un analizēt pašu un citu radīto, profesionāli orientēties mākslas pasaulē.
  4. Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā.
  5. Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību.
printēt Lasīt visu ziņu galerija (1)

Mākslas nodaļa

Mākslas nodaļa

printēt