KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Par skolu

KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA (turpmāk-skola) ir Kandavas novada domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Skola izveidota 2012. gada 1. jūlijā, reorganizācijas procesā apvienojot divas Kandavas novada profesionālās ievirzes skolas: Kandavas Mūzikas skolu [1959-2012.] un Kandavas Mākslas skolu [1992.-2012.]

No 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 1. oktobrim tik veikti skolas ēkas Sabiles ielā 12 pārbūves darbi. Pārbūves mērķis- izveidot ilgtspējīgu energoefektīvu skolas ēku mūzikas un mākslas programmu īstenošanai vienā ēkā. 

Skolā ir 19 mācību telpas, kamerzāle un koncertzāle. Skolas telpu kopplatība ir 1359m

Skola ir akreditēta līdz 2020. gada 6. maijam.

SKOLAS VĪZIJA: mūsdienīga atvērta un konkurētspējīga skola, kultūras izaugsmes veicinātāja Kandavas novadā. 

SKOLAS MOTO: Izglītībai Kandavas Mākslas un mūzikas skolā jākalpo indivīda un sabiedrības interesēm arī tad, ja audzēkņa turpmākā profesija nav tieši saistīta ar mākslinieka vai mūziķa darbu.

SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS: Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošina profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

2019./2020. mācību gadu skolā uzsāka 275 audzēkņi.

Profesionālās ievirzes programmās:

Mūzikas nodaļā- 79 audzēkņi un 12 pedagogi

Mākslas nodaļā- 100 audzēkņi un 7 pedagogi

79 audzēkņi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu "Instrumentālā mūzika":

 • Klavierspēle (8 gadi)
 • Vijoles spēle (8 gadi)
 • Akordeona spēle (6 gadi)
 • Flautas spēle (6 gadi)
 • Saksofona spēle (6 gadi)
 • Trompetes spēle (6 gadi)

Līdztekus savam izvēlētajam instrumentam, audzēknis apgūst mūzikas valodas pamatus Mūzikas mācības un Solfedžo stundās, Mūzikas literatūru kā arī vispārējās klavieres- sākot ar otro mācību gadu. Katram audzēknim jāapgūst arī kolektīvās muzicēšanas prasmes, atkarībā no izvēlētā instrumenta, spēlējot dažādos ansambļos, dziedot korī vai vokālajā ansamblī. 

Uzstājoties koncertos, tiek veidota un attīstīta bērniem tik ļoti vajadzīgā skatuviskā prakse, kuru apgūstot, bērni pierod uzstāties auditorijas priekšā. Skolas programmu pamatā ir audzēkņu individuālā talanta spēju izkopšana un akadēmiskās mākslas un mūzikas pamatu apgūšana. Ar izstādēm un koncertiem Kandavas Mākslas un mūzikas skolai ir liela nozīme Kandavas novada kultūrvides veidošanā.

100 audzēkņi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla" (mācību ilgums 7 gadi).

Vizuāli plastiskās mākslas programmā 7 mācību gados audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, darbs materiālā, mākslas valodas pamati, datorgrafika, kokapstrādes pamati, tekstila pamati, papīra plastika, keramikas pamati, grafikas pamati. Sākot ar 5. mācību gadu, audzēkņi apgūst kādu no izvēles priekšmetiem: keramika, kokapstrāde, grafika, maketēšana, tekstils.

Skola piedāvā Interešu izglītības programmas:

Mākslas nodaļā:

 • Mazās krāsiņas (4 g.v.)
 • Krāsiņas (5-6 g.v.)
 • Sagatavošanas klase (7 g.v.)
 • Kokapstrāde (12-15 g.v.)

    Mūzikas nodaļā:

 • Pirmsskolas bērnu vokālā grupa (4-6 g.v.)
 • Sagatavošanas klase (6-7 g.v.)
 • Ģitāras spēle (bez vecuma ierobežojuma)

Interešu izglītības programmas apgūst 96 audzēkņi.