Lapas karte
KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Par skolu

02.09.2019

kmms_foto.jpgKANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA (turpmāk – Skola) ir Tukuma novada domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Skola izveidota 2012.gada 1.jūlijā, reorganizācijas procesā apvienojot divas profesionālās ievirzes skolas -Kandavas Mūzikas skolu (1959) un Kandavas Mākslas skolu (1992).

      No 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 1.oktobrim tika veikti Skolas ēkas Sabiles ielā 12, Kandavā pārbūves darbi. Pārbūves mērķis- izveidot  ilgtspējīgu energoefektīvu Skolas ēku mūzikas un mākslas programmu īstenošanai vienā ēkā. Skolā ir 19 mācību klases, kamerzāle un koncertzāle. Skolas telpu kopplatība 1359m2.

Skola ir akreditēta līdz 2026.gada 28.decembrim.

SKOLAS VĪZIJA:  Skola ar māksliniecisku dvēseli, sirsnīgām savstarpējām attiecībām, ieinteresētiem bērniem, dzīvespriecīgiem un erudītiem skolotājiem, pozitīvi noskaņotiem un atbalstošiem vecākiem.

SKOLAS MISIJA: Dot iespēju izglītojamiem apgūt mākslas un mūzikas pamatus un atrast sevī radošo būtību, kas virzīts turpmākajā dzīvē uz vispusīgi attīstītu personību.


SKOLAS VĒRTĪBAS:

Radošums

Veidojam un kopjam tādu vidi, kas sekmē jaunradi un oriģinalitāti. Skolas attīstību balstīt radošumā, jaunu ideju, mākslas aktivitāšu radīšanā.

Atbildība

Mēs, pedagogi un audzēkņi, esam atbildīgi it visā, ko darām, un, galvenokārt, ko nedarām. Pedagogi, audzēkņi un vecāki īsteno saskaņotu mācību un audzināšanas darbu, katra no pusēm uzņemoties noteiktu līdzatbildību par sasniedzamo rezultātu.

Sadarbība

Skolas attīstību balstīt uz sadarbību – sadarbību ar vecākiem, audzēkņiem, kolēģiem, pašvaldību, sadarbības partneriem.

Attīstība

Skola nepārtraukti pilnveido izglītības procesu, paplašina izglītības piedāvājumu.

MŪZIKAS NODAĻA  piedāvā 6 profesionālās ievirzes izglītības programmas:

♫   Klavierspēle  (mācību ilgums 8 gadi, uzņem 7-8 g.v.)

♫   Vijoles spēle (mācību ilgums 8 gadi, uzņem 7-8 g.v.)

♫   Akordeona spēle (mācību ilgums 6 gadi, uzņem 8-10 g.v.)

♫   Flautas spēle   (mācību ilgums 6 gadi, uzņem 8-10 g.v.)

♫   Saksofona spēle (mācību ilgums 6 gadi, uzņem 8-10 g.v.)

   Sitaminstrumentu spēle (mācību ilgums 6 gadi, uzņem 8-10 g.v.)

Līdztekus savam izvēlētajam instrumentam audzēknis apgūst mūzikas valodas pamatus Mūzikas mācības un Solfedžo stundās, Mūzikas literatūru, kā arī Vispārējās klavieres –sākot ar otro mācību gadu. Katram audzēknim jāapgūst arī kolektīvās muzicēšanas prasmes, atkarībā no izvēlētā instrumenta, spēlējot dažādos ansambļos, dziedot korī vai vokālajā ansamblī.

Uzstājoties koncertos, tiek veidota un attīstīta bērniem tik ļoti vajadzīgā skatuviskā prakse, kuru apgūstot, bērni pierod uzstāties auditorijas priekšā.

Skolas programmu pamatā ir audzēkņu individuālā talanta spēju izkopšana un akadēmiskās mūzikas un mākslas pamatu apgūšana. Ar koncertiem uz izstādēm Skolai ir liela nozīme Tukuma novada kultūrvides veidošanā.

MĀKSLAS NODAĻA piedāvā:

profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā māksla

 (mācību ilgums 7 gadi, uzņem 8-10 g.v.)

Mākslas programmā 7 mācību gados audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus:

·       Zīmēšana

·       Gleznošana

·       Kompozīcija

·       Veidošana

·       Darbs materiālā

·       Mākslas valodas pamati

·       Datorgrafika

·       Kokapstrādes pamati

·       Papīra plastika

·       Keramikas pamati

·       Tekstila pamati

·       Grafikas pamati.

Sākot no 5.mācību gada audzēkņi apgūst kādu no izvēles priekšmetiem padziļināti: keramika, kokapstrāde, maketēšana, tekstils.

Skola piedāvā arī interešu izglītības programmas:

Mākslas nodaļā:

·       Mazās krāsiņas (4 -5 g.v.)

·       Krāsiņas (6 g.v.)

·       Sagatavošanas klase (7 g.v.)

Mūzikas nodaļā:

♫  Pirmsskolas bērnu vokālā grupa ( 4 - 5 g.v.)

♫  Sagatavošanas klase (6-7 g.v.)kmms_foto.jpg