Lapas karte
KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Mākslas mācību priekšmeti

Zīmēšana

img130.jpg1. - 7. klase

Zīmēšana ir pamatu pamats mākslas apgūšanai. Zīmēšana ir cieši saistīta ar matemātiku. Zīmējot, audzēkņi iemācās pamanīt, ieraudzīt, analizēt, izprast un attēlot lietu kārtību- formu, uzbūvi, apjomu, telpu, kā arī materialitāti.

Zīmēšanas nodarbībās audzēkņi:

Apgūst zīmēšanas pamatprincipus, izteiksmes līdzekļus, tehnikas, paņēmienus.

Attīsta audzēkņu uztveri, izzinot dabu, mākslu un kultūrvidi.

Iepazīst zīmējumu kā radošu ieceru izpausmes veidu.

Analizē darba procesu un rezultātus.

Izkopj “zīmēšanas stāju”, strādājot pie molberta.

Lasīt visu ziņu galerija (24)

Gleznošana

20201104_160901.jpg1.- 7. klase

Gleznošana – tēlotājas mākslas veids, kas ar krāsām, līnijām, gaismēnām uz plaknes – audekla, koka, kartona rada mākslas tēlus.

Gleznošana ir nebeidzams, nezūdošs radīt prieks. Process, kura laikā laiks izzūd, bet citkārt netveramas sajūtas, domas, emocijas parādās fiksētas uz audekla.

Gleznošanas nodarbībās audzēkņi

Apgūst gleznošanas tehnikas, paņēmienus un  izteiksmes līdzekļus.

Iepazīst krāsu kā noskaņas, emociju, fantāziju un tematisku kompozīciju attēlošanas veidu.

Iegūst zināšanas par krāsu mācības pamatiem.

Mācās izprast dažādu gleznošanas stilu pielietošanas iespējas.

Lasīt visu ziņu galerija (22)

Kompozīcija

26.04.2021

20210413_155152.jpg

3.- 7.klase

Kompozīcija - (no latīņu valodas compositio - sastādīšana, sacerēšana, salikums). Mākslas darba uzbūve, daļu izkārtojums un to savstarpējā saistība, kas balstās uz darba idejisko ieceri, saturu un uzdevumu. Kompozīcija ir nozīmīgs māksliniecisko formu veidojošais faktors, kas nodrošina mākslas darba veselumu, visu tā komponentu vienotību. Kompozīcija ir mērķtiecīgi vienots vizuāli estētiskās mākslinieciskās formas elementu izkārtojums."

Kompozīcijas nodarbībās audzēkņi

Iepazīst kompozīcijas pamatus, pētot dabu, etnogrāfiju un mākslu.

Apgūst kompozīcijas pamatprincipus, veidus un izteiksmes līdzekļus savas ieceres īstenošanai.

Lasīt visu ziņu galerija (16)

Veidošana

29.04.2021

img_20210410_wa0005_2.jpg4. – 6.klase

Veidošana ir mācību priekšmets, kurā audzēkņi strādājot ar dažādiem plastiskiem materiāliem, izprot formas plastiku, apjoma veidošanas pamatprincipus un apgūst tehniskos paņēmienus.

Veidošanas nodarbībās audzēkņi

Iepazīst materiālu īpašības, faktūru nospiedumu daudzveidību un to izmantošanas iespējas radošajos darbos.

Apgūst ciļņu veidošanas tehniskos nosacījumus

Gūst izpratni par trīsdimensionāliem darbiem

Lasīt visu ziņu galerija (6)

Mākslas valodas pamati

29.04.2021

20210413_154631.jpg4. – 7.klase

Mākslas valodas pamati ir dažādu mākslas veidu, žanru, stilu, virzienu izpratne un interpretācija, māksliniecisko izteiksmes līdzekļu apguve un daudzveidīgu, tradicionālu un mūsdienīgu materiālu, vizuālās mākslas tehniku pielietošana radošajā darbībā.

Mākslas valodas nodarbībās audzēkņi

Veido izpratni par vizuālās mākslas valodas pamatelementiem dažādās tehnikās un paņēmienos, dažādu laikmetu mākslinieku darbos.

Iepazīst mākslas veidus, žanrus, stilus, tehnikas un to attīstību vēsturiskā secībā.

Apgūst prasmi analizēt un radoši interpretēt dažādu stilu autoru darbus.

Lasīt visu ziņu galerija (17)

Datorgrafika

29.04.2021

augs_ii.jpg5.- 7.klase

Datorgrafika (computer graphics) ir informācijas apstrādes režīms, kas ar atbilstošu ievades un apstrādes programmu un ierīču palīdzību ļauj informāciju attēlot grafiskā veidā.

Datorgrafikas nodarbībās audzēkņi

Iepazīstas ar raksta grafikas un vektorgrafikas sadarbības iespējām

Rada priekštatu par daudzveidīgo grafikas lietojumu vizuālajā mākslā, dizainā, arhitektūrā.

Eksperimentē un kompleksi pielieto daudzveidīgus izteiksmes līdzekļus un tehnikas

Apgūst praktiski datorgrafikas pamatus, iepazīstot grafikas daudzveidību un tās aktualitāti mūsdienās.

Veido daudzveidīgu radošā darba pieredzi, izmantojot datorgrafikas programmu iespējas.

Lasīt visu ziņu galerija (24)

Darbs materiālā

29.04.2021

img_20210415_wa0036.jpg1.klase

Galvenais uzdevums ir iepazīt un izprast dažādu materiālu pielietošanu radošos darbos.

Darbs materiālā nodarbībās audzēkņi

Veido izpratni par dažādu materiālu īpašībām un to savstarpējo saskaņošanu.

Attīsta iemaņas darbā ar dažādām tehnikām un  instrumentiem.

Lasīt visu ziņu galerija (24)