KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Par skolu02.09.2019

KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA (turpmāk – Skola) ir Kandavas novada domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Skola izveidota 2012.gada 1.jūlijā, reorganizācijas procesā apvienojot divas profesionālās ievirzes skolas : Kandavas Mūzikas skolu (1959) un Kandavas Mākslas skolu (1992).

      No 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 1.oktobrim tika veikti Skolas ēkas Sabiles ielā 12, Kandavā pārbūves darbi. Pārbūves mērķis- izveidot  ilgtspējīgu energoefektīvu Skolas ēku mūzikas un mākslas programmu īstenošanai vienā ēkā. Skolā ir 19 mācību klases, kamerzāle un koncertzāle. Skolas telpu kopplatība 1359m2.

Skola ir akreditēta līdz 2020.gada 6.maijam.

SKOLAS VĪZIJA:  Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga skola, kultūras izaugsmes veicinātāja Kandavas novadā.

SKOLAS MISIJA: Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu, radot konkurētspējīgu personību. Celt izglītojamo vispārējās inteliģences līmeni, attīstīt radošo potenciālu.

SKOLAS VĒRTĪBAS:

Radošums -Būt  atvērtiem jaunām idejām un  audzēkņos attīstīt radošumu.

Kvalitāte - Skolas attīstību balstīt izglītības un kultūras piedāvājumu augstā kvalitātē.

Sadarbība - Skolas attīstību balstīt uz sadarbību – sadarbību ar vecākiem, audzēkņiem , sadarbības partneriem.

Attīstība - Būt nepārtrauktā attīstības procesā: Skola nepārtraukti pilnveido izglītības procesu, paplašina izglītības piedāvājumus. Pedagogi un darbinieki nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un jaunas radošās pašizpausmes formas.

 2019./2020. mācību gadu Skolā uzsāka 280 audzēkņi.

Profesionālās ievirzes programmās:

Mākslas nodaļā 101 audzēknis, 7 pedagogi;

Mūzikas nodaļā 79 audzēkņi, 12 pedagogi. 

Mūzikas nodaļa piedāvā 6 profesionālās ievirzes izglītības programmas:

♫   Klavierspēle  (mācību ilgums 8 gadi, uzņem 7-8 g.v.)

♫   Vijoles spēle (mācību ilgums 8 gadi, uzņem 7-8 g.v.)

♫   Akordeona spēle (mācību ilgums 6 gadi, uzņem 8-10 g.v.)

♫   Trompetes spēle (mācību ilgums 6 gadi, uzņem 8-10 g.v.)

♫   Flautas spēle   (mācību ilgums 6 gadi, uzņem 8-10 g.v.)

♫   Saksofona spēle (mācību ilgums 6 gadi, uzņem 8-10 g.v.) 

Līdztekus savam izvēlētajam instrumentam audzēknis apgūst mūzikas valodas pamatus Mūzikas mācības un Solfedžo stundās, Mūzikas literatūru, kā arī Vispārējās klavieres –sākot ar otro mācību gadu. Katram audzēknim jāapgūst arī kolektīvās muzicēšanas prasmes, atkarībā no izvēlētā instrumenta, spēlējot dažādos ansambļos, dziedot korī vai vokālajā ansamblī.

Uzstājoties koncertos, tiek veidota un attīstīta bērniem tik ļoti vajadzīgā skatuviskā prakse, kuru apgūstot, bērni pierod uzstāties auditorijas priekšā.

Skolas programmu pamatā ir audzēkņu individuālā talanta spēju izkopšana un akadēmiskās mūzikas un mākslas pamatu apgūšana. Ar koncertiem uz izstādēm Skolai ir liela nozīme Kandavas novada kultūrvides veidošanā. 

Mākslas nodaļa piedāvā profesionālās ievirzes izglītības programmu

Vizuāli plastiskā māksla (mācību ilgums 7 gadi, uzņem 8-10 g.v.)  

Mākslas programmā 7 mācību gados audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus: 

 • Zīmēšana 
 • Gleznošana
 • Kompozīcija 
 • Veidošana 
 • Darbs materiālā 
 • Mākslas valodas pamati 
 • Datorgrafika 
 • Kokapstrādes pamati 
 • Papīra plastika 
 • Keramikas pamati 
 • Tekstila pamati 
 • Grafikas pamati.

Sākot no 5.mācību gada audzēkņi apgūst kādu no izvēles priekšmetiem padziļināti: keramika, kokapstrāde, grafika, maketēšana, tekstils.

Skola piedāvā arī interešu izglītības programmas:

Mākslas nodaļā:

 • Mazās krāsiņas (4-5 g.v.)
 • Krāsiņas (6 g.v.)
 • Sagatavošanas klase (7 g.v.)
 • Kokapstrāde (12-15 g.v.)

Mūzikas nodaļā:

♫  Pirmsskolas bērnu vokālā grupa ( 4-5 g.v.)

♫  Sagatavošanas klase (6-7 g.v.)

♫  Ģitāras spēle (bez vecuma ierobežojuma)

2019./2020.mācību gadā interešu izglītības programmas apgūst 100  audzēkņi.